Werkwijze

Om in aanmerking te komen voor poliklinische revalidatiegeneeskunde is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Verwijzen kan via ZorgDomein of via ons verwijsformulier.

Het traject start met een uitgebreide pre-intake bij de casemanager om de klachten in kaart te brengen en het gesprek met de revalidatiearts voor te bereiden. Als de revalidatiearts vaststelt dat er een indicatie is voor een revalidatietraject, wordt in overleg met de cliënt een behandelplan opgesteld.

Tijdens het revalidatietraject werken alle zorgverleners samen met de cliënt om iemand weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. Afhankelijk van de klachten kan het revalidatieprogramma bestaan uit gespecialiseerde fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, EMDR-therapie, orthopedagogiek, maatschappelijk werk, diëtetiek, podologie, ademhalings- en ontspanningstherapie, psychomotore en/of Cesartherapie, cognitieve herstructurering en orthopedische schoenaanpassingen c.q. hulpmiddelen.

Een revalidatiebehandeling duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Afhankelijk van de ernst van de klachten kan dit langer zijn. Gedurende het traject koppelen we de voortgang op vaste momenten terug naar de verwijzer.

Wachttijd

U kunt de wachttijd van de locaties van SRN inzien en vergelijken met de wachttijd van andere instellingen op de website van Zorgkaart Nederland. Via onderstaande link komt u uit bij deze website. 

Wachttijd

Tarieven en vergoeding

Medisch specialistische revalidatiezorg valt onder de basisverzekering en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Patiënten hebben geen aanvullende verzekering nodig. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de vergoeding van revalidatiegeneeskunde geregeld met DBC’s (DiagnoseBehandelingCombinaties). Het tarief wordt bepaald aan de hand van de diagnose die is vastgesteld door de revalidatiearts. De hoogte van het bedrag van de DBC is landelijk vastgesteld. 

Tarievenlijst

Een revalidatiebehandeling valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Het kan zijn dat een cliënt eigen risico moet betalen. Heeft u vragen over de vergoeding? Dan kun u altijd contact met ons opnemen.

Tip, klacht of vraag

SRN is altijd op zoek naar het verbeteren van onze organisatie en de revalidatiebehandeling. Wij vinden het daarom belangrijk om te weten hoe onze zorgverlening wordt ervaren. Allereerst is er de mogelijkheid om SRN via Zorgkaart Nederland te waarderen. Daarnaast worden cliënten gevraagd om aan het einde van de revalidatiebehandeling een tevredenheidsenquête in te vullen. Verder kunt u hier een feedbackformulier downloaden die u kunt inleveren bij één van onze behandelaars.

Uiteraard is het altijd mogelijk dat een cliënt niet geheel tevreden is. SRN heeft een klachtenprocedure waarin beschreven wordt welke stappen SRN doorloopt wanneer een cliënt een klacht heeft. 

Geschillencommissie

Indien uw klacht, na behandeling en bemiddeling door de medewerkers van de locatie of de klachtenfunctionaris, niet naar uw tevredenheid is opgelost, is er sprake van een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie waar SRN Revalidatie bij aangesloten is. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie een met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Houd in dit traject rekening met de volgende punten:

SRN Revalidatie vindt het belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u SRN Revalidatie om dit doel te realiseren.

  • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.
  • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van zes maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.